0888294619.png

tin t?cnews
xem thêm >>
  • Tin t?c Hapoin
  • Th?ng tin doanh nghi?p
  • Ho?t ??ng c?ng ích
gi?i thi?uabout us

K? t? khi c?ng ty ???c thành l?p t? n?m 1999, c?ng ty ?? c?ng Hi?n gi?i  thi?u n??c ngoài thi?t b? s?n xu?t, chính xác cao, nguyên li?u s?n xu?t  phát hi?n thi?t b? hi?n ??i, ph?c v? s?n xu?t kinh doanh thi?t b? ?i?n  t? cho Trung Qu?c ?? giúp doanh nghi?p ?n ??nh nang cao ch?t l??ng s?n  ph?m s?n xu?t ?i?n t?.Bay gi? chúng ta ?ang ti?p t?c n? l?c tiên ti?n  c?a th? gi?i hy v?ng th?ng qua gi?i thi?u c?ng ngh? s?n xu?t hi?u qu? và  thi?t b?, giúp ?ng nang cao hi?u qu? s?n xu?t...


xem thêm >>

Copyright ? 1999-2017 Hapoin Enterprise 滬 ICP 備 11051220 號 govicon.png滬公網安備 31010502002237號 All Rights Reserved6361965666700518682694613.png

疯狂维京海盗试玩